سرویس کسب و کارهای کوچک

5 کاربر

دوربین همزمان 5 نفر
میکروفون همزمان 5 نفر
ضبط جلسات
کیفیت دوربین Full HD
برگزاری آزمون و تکلیف
بارگذاری فایل و جزوه
زمان نامحدود
زیر دامنه اختصاصی با نام دلخواه شما
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
سه ماه %7 تخفیف
شش ماه %15 تخفیف
یکساله %25 تخفیف

10 کاربر

دوربین همزمان 10 نفر
میکروفون همزمان 10 نفر
ضبط جلسات
کیفیت دوربین Full HD
برگزاری آزمون و تکلیف
بارگذاری فایل و جزوه
زمان نامحدود
زیر دامنه اختصاصی با نام دلخواه شما
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
سه ماه %7 تخفیف
شش ماه %15 تخفیف
یکساله %25 تخفیف

15 کاربر

دوربین همزمان 15 نفر
میکروفون همزمان 15 نفر
ضبط جلسات
کیفیت دوربین Full HD
برگزاری آزمون و تکلیف
بارگذاری فایل و جزوه
زمان نامحدود
زیر دامنه اختصاصی با نام دلخواه شما
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
سه ماه %7 تخفیف
شش ماه %15 تخفیف
یکساله %25 تخفیف

20 کاربر

دوربین همزمان 20 نفر
میکروفون همزمان 20 نفر
ضبط جلسات
کیفیت دوربین Full HD
برگزاری آزمون و تکلیف
بارگذاری فایل و جزوه
زمان نامحدود
زیر دامنه اختصاصی با نام دلخواه شما
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
سه ماه %7 تخفیف
شش ماه %15 تخفیف
یکساله %25 تخفیف

30 کاربر

دوربین همزمان 30 نفر
میکروفون همزمان 30 نفر
ضبط جلسات
کیفیت دوربین Full HD
برگزاری آزمون و تکلیف
بارگذاری فایل و جزوه
زمان نامحدود
زیر دامنه اختصاصی با نام دلخواه شما
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
سه ماه %7 تخفیف
شش ماه %15 تخفیف
یکساله %25 تخفیف

40 کاربر

دوربین همزمان 40 نفر
میکروفون همزمان 40 نفر
ضبط جلسات
کیفیت دوربین Full HD
برگزاری آزمون و تکلیف
بارگذاری فایل و جزوه
زمان نامحدود
زیر دامنه اختصاصی با نام دلخواه شما
پشتیبانی 24 ساعته واقعی
سه ماه %7 تخفیف
شش ماه %15 تخفیف
یکساله %25 تخفیف